GIẢI ĐẤU
Thời gian: 01 - 10/06/2020
Địa điểm: Đắk Lắk
Thời gian: 10 - 20/08/2020
Địa điểm: Tây Ninh
Thời gian: 15-19/4/2020
Địa điểm: SVĐ Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh
Thời gian: 18 - 24/03/2020
Địa điểm: Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian: 03-07/01/2020
Địa điểm: Núi Bà Rá - thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
FACEBOOK
THÔNG BÁO