VĂN BẢN PHÁP QUY
Số hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải xuống
82/2013/QĐ-TTg
31/12/2013
Một số chính sách đặc thù đối với HLV, VĐV xuất sắc
2160/QĐ-TTg
11/11/2013
Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020, định hướng đến 2030
1752/QĐ-TTg
30/09/2013
Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2013
16/NQ-CP
14/01/2013
Ban hành Chương trình hành động của CP thực hiện nghị quyết số 08/NQ ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị BCHTW Đảng khóa XI
01/2013/BVHTTDL
02/01/2013
Quy định một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với các Hội thể thao Quốc gia.
04/2012/TT-BVHTTDL
30/03/2012
Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các ĐTTTQG và ĐTTTTQG
09/2012/TT-BGDĐT
05/03/2012
Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL
07/11/2011
Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù với VĐV, HLV thể thao thành tích cao
32/2011/QĐ-TTg
06/06/2011
Một số chế độ đối với HLV, VĐV Thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
2198/QĐ-TTg
03/12/2010
Chiến lược phát triển Thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020
67/2008/QĐ-TTg
26/05/2008
Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với VĐV, HLV thể thao thành tích cao
77/2006/QH11
29/11/2006
Luật Thể dục thể thao