BẢNG TIÊU CHUẨN ĐẲNG CẤP

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐẲNG CẤP MÔN ĐIỀN KINH

(Ban hành theo Quyết định số 632/QĐ-TCTDTT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao)

Ghi chú: 

 - Đối với các nội dung 60m, 100m, 200m, 60m rào, 100m rào, 110m rào Nam, Nữ cộng thêm 0.24 giây vào thành tích đã đạt được nếu dùng đồng hồ bấm tay.

 - Đối với các nội dung 400m, 400m rào cộng thêm 0.14 giây vào thành tích đã đạt được nếu dùng đồng hồ bấm tay.

- Trọng lượng của dụng cụ:

+ Tạ Nam: 7.26kg;                                           + Tạ Nữ: 4kg;

+ Búa Nam: 7.26kg;                                         + Búa Nữ: 4kg

+ Lao Nam: 800g;                                            + Lao Nữ: 600g;

+ Đĩa Nam: 2.0kg;                                            + Đĩa Nữ: 1kg;

+ 110m rào Nam: 1,067m;                               + 100m rào Nữ: 0,84m;

+ 400m rào Nam: 0,914m;                               + 400m rào Nữ: 0,762m;